Pravidla sdílení návrhů produktů ZOOMBOOK

Uživatelé webových stránek ZOOMBOOK (dále jako „uživatelé“) mohou sdílet své návrhy fotoknih, kalendářů a poznámkových bloků vytvořených na webových stránkách ZOOMBOOK se svými přáteli, kolegy a známými nebo své návrhy zpřístupnit veřejnosti v souladu s pravidly sdílení návrhů produktů ZOOMBOOK (dále jako „pravidla“). Fotoobrazy nelze sdílet.

Uživatelé webových stránek ZOOMBOOK mohou své návrhy zpřístupnit konkrétním vybraným osobám nebo skupinám osob (např. pouze své organizaci) nebo je zveřejnit všem třetím osobám (např. umístěním na sociální sítě). Třetí osoby souhrnně označujeme jako „příjemce“.

Uživatel může svůj návrh s vybranými příjemci sdílet pouze za předpokladu, že si zakoupil výsledný produkt. Sdílení je možné v části „Moje polička“ kliknutím na ikonu na pravé straně návrhu a zvolením možnosti „Sdílet“.

Uživatel může svůj návrh sdílet těmito způsoby:

 • odesláním odkazu na návrh na vybranou e-mailovou adresu nebo zveřejněním na sociálních sítích,
 • zadáním konkrétních e-mailových adres příjemců a zasláním e-mailu vygenerovaného na portálu ZOOMBOOK s odkazem na sdílení návrhu.

Kdokoli bude mít k dispozici odkaz na návrh, bude si moct váš návrh zobrazit. To platí i v případě, že jste dotyčné osobě odkaz na návrh sami neposkytli, ale například tento odkaz s dalšími osobami sdílel některý z původních zamýšlených příjemců odkazu.

Pokud odkaz sdílíte veřejně (např. na sociálních sítích), návrh včetně fotografií uvidí všichni uživatelé veřejně přístupných webových stránek. Veřejně sdílený odkaz včetně fotografií se zobrazí také ve výsledcích vyhledávání veřejně přístupných webových stránek a v dalších službách.

Sdílení můžete kdykoli zrušit. V takovém případě se po kliknutí na dříve sdílený odkaz zobrazí prázdná stránka. Pokud sdílení nezrušíte, odkaz zůstane aktivní a příjemci si budou moci váš návrh zobrazit.

Po obdržení odkazu na návrh budou moci všichni jeho příjemci tento aktivní odkaz otevřít, zobrazit si návrh a kliknutím na tlačítko „Objednat“ zakoupit související produkt.

Příjemci odkazu si daný produkt budou moci zakoupit až po zaregistrování na webových stránkách ZOOMBOOK dle Obchodních podmínek společnosti ZOOMBOOK. Při objednání produktu jsou příjemci odkazu sami zodpovědní za uskutečnění a dokončení transakce a splnění dalších povinností souvisejících s transakcí. Zakoupením produktů se příjemci odkazu stávají vlastníky zhotovených produktů, nezískávají však autorská práva k daným produktům. Zakoupením produktu příjemce odkazu souhlasí s tím, že bude daný produkt využívat pouze k osobním účelům a že produkt nebude využívat k veřejným ani komerčním účelům. Zakoupením produktu příjemce souhlasí s tím, že daný produkt bude opařen logem společnosti ZOOMBOOK. Příjemce odkazu musí respektovat Zásady ochrany osobních údajů, Autorská práva a další předpisy na webových stránkách ZOOMBOOK.

Sílením odkazu s příjemci uživatel dává společnosti ZOOMBOOK oprávnění mimo jiné k následujícím činnostem, a to bez nároku na odměnu či kompenzaci: sdílení původního návrhu, zveřejnění návrhu včetně jeho zpřístupnění na počítačových sítích (na internetu), reprodukci návrhu v jakékoli formě a jakýmkoli způsobem, distribuci návrhu při prodeji v rozsahu potřebném pro uskutečnění transakcí s příjemcem odkazu na návrh.

Společnost ZOOMBOOK pouze zajišťuje technické prostředky pro sdílení návrhu a není agentem ani zástupcem uživatele sdílejícího návrh. Funkce sdílení návrhu je poskytována pouze pro usnadnění sdílení. Veškerá rizika a odpovědnost za sdílení, obsah a použití odkazu nese uživatel.

Veškeré změny, zpracování a kopírování obsahu dostupného přes webové stránky ZOOMBOOK a designu návrhu (není-li uvedeno jinak) provedené uživatelem nebo příjemcem odkazu či jiné neautorizované použití bez předchozího písemného svolení společnosti ZOOMBOOK, stejně jako nedodržování těchto pravidel, představuje porušení autorského práva a dalších práv vyplývajících ze zákonů Litevské republiky.

Uživatel a/nebo příjemce potvrzují, že si přečetli tato Pravidla sdílení návrhů produktů ZOOMBOOK, rozumí jim a zavazují se je bezvýhradně dodržovat.

Používáním funkce sdílení návrhu produktu uživatel potvrzuje, že:

 • plně rozumí své odpovědnosti za sdílení návrhu produktu, za přesnost informací souvisejících se sdílením návrhu odeslaných uživatelem a za dodržování zákonů Litevské republiky,
 • rozumí tomu a souhlasí s tím, že uživatelé nesou odpovědnost za dodržování autorských práv k návrhu a ponesou následky za případné porušení souvisejících pravidel, zákonů o duševním vlastnictví a dalších předpisů.

Pokud uživatel neurčí jinak, příjemci musí souhlasit s tím, že nemají právo s návrhem provádět následující akce:

 • používat návrh ke komerčním účelům,
 • jakýmkoli způsobem distribuovat, předávat, pronajímat za poplatek či prodávat návrh a udělovat nebo převádět práva s daným návrhem související,
 • kopírovat návrh jako celek ani po částech,
 • měnit, upravovat, modifikovat, překládat, dekompilovat, vytvářet odvozené produkty a provádět jiné změny,
 • odstraňovat, skrývat, padělat, ničit nebo měnit návrh,
 • v případě nesprávného užívání uvést zdroj,
 • předávat, exportovat (reexportovat) a/nebo importovat (reimportovat) návrh do jakékoli země, ve které je takový import nebo export zakázán,
 • používat návrh k vytváření databáze nebo kolekce a vkládat takové databáze či kolekce do jiných děl.

Vyjádřením souhlasu s těmito povinnými pravidly uživatel rovněž souhlasí s doplňujícími pravidly týkajícími se fotografií:

 • Potvrzujete, že máte všechna práva na fotografie nahrané na portál ZOOMBOOK, neboť jste je sami pořídili nebo jste získali souhlas vlastníka fotografií.
 • Nesete odpovědnost za získání jasného a nezpochybnitelného souhlasu osob, které lze na fotografiích rozpoznat, s tím, že fotografie, na kterých se vyskytují, mohou být použity na webových stránkách ZOOMBOOK.
 • Nesete odpovědnost za veškeré možné nároky třetích stran týkající se kompenzací v souvislosti s fotografiemi.

Společnost ZOOMBOOK nenese odpovědnost za následující:

 • autorská práva k fotografiím, ilustracím a textovým materiálům nahraným uživatelem, za fakta, témata a následky související s textovými materiály, ani za chyby v obsahu návrhu,
 • aktivity vykonávané uživatelem – společnost ZOOMBOOK nekontroluje aktivity uživatele ani uživatele nezastupuje, poskytování služby sdílení návrhů produktů ZOOMBOOK neznamená, že společnost ZOOMBOOK jakýmkoli způsobem podporuje či hájí obsah těchto návrhů,
 • kvalitu návrhu, s výjimkou kvality tisku, obsažené texty a/nebo rozvržení,
 • jakékoli porušení zákonů a předpisů ze strany uživatele, zejména těch vztahujících se na ochranu duševního vlastnictví, za porušení autorských práv v důsledku zveřejnění návrhu ani za jakékoli přímé či nepřímé, hmotné či nehmotné škody, které mohly uživateli a/nebo příjemci vzniknout,
 • nevhodné a/nebo nezákonné chování uživatele a/nebo příjemce, ani za jakékoli porušení zákonů ze strany uživatele a/nebo příjemce.

Společnost ZOOMBOOK má právo (nikoli však povinnost):

 • za účelem prevence porušení práv duševního vlastnictví kontrolovat, zda návrhy, které se uživatelé chystají sdílet, neporušují práva duševního vlastnictví,
 • v případě podezření na porušení pravidel a předpisů nebo obdržení informací či žádostí od příjemců odkazu požadovat po uživateli potvrzení, že sdílené nebo zveřejněné návrhy včetně informací s nimi souvisejících jsou správné, a mimo jiné požadovat zaslání důkazu o autorských právech k danému návrhu,
 • kdykoli a dle svého vlastního uvážení po obdržení oznámení od jiných osob odstranit/odebrat jakékoli sdílené nebo zveřejněné návrhy uživatele nebo další související informace, pokud dle názoru společnosti ZOOMBOOK porušují ustanovení těchto pravidel či legislativy nebo pokud jsou v rozporu s morálními normami a zásadami veřejného pořádku,
 • kdykoli sledovat akce uživatelů a/nebo příjemců na webových stránkách ZOOMBOOK, prověřovat veškerá porušení těchto pravidel a přijímat opatření na zastavení a zamezení všech možných porušení a prevenci budoucích porušení, kterých se uživatelé nebo příjemci dopustili nebo by se mohli dopustit.

Společnost ZOOMBOOK si vyhrazuje právo změnit kteroukoli část webových stránek i těchto pravidel. Na změny webových stránek ZOOMBOOK nemusí společnost ZOOMBOOK výslovně upozorňovat. Pokud s provedenými změnami nesouhlasíte, měli byste přestat tyto webové stránky používat. Pokud budete webové stránky po zveřejnění změn i nadále využívat, vyjadřujete tím svůj souhlas s provedenými změnami.