Obchodní podmínky

 1. Obecná ustanovení

  1. Webové stránky Zoombook.com a Zoombook.cz a mobilní aplikace ZOOMBOOK (dále jako „webové stránky ZOOMBOOK“) jsou místem, kde můžete vy (dále také jako „návštěvník“) využívat aplikace ZOOMBOOK, vytvářet personalizované fotoknihy, poznámkové bloky, pracovní kalendáře, fotokalendáře a další produkty (dále jako „produkty ZOOMBOOK“), vytvářet poličky s produkty ZOOMBOOK a objednávat a nakupovat své produkty ZOOMBOOK prostřednictvím internetu.

   Naše společnost je registrována v Litvě ve městě Vilnius pod názvem UAB BALTO trader, IČO 302429186, Utenos g. 41B, LT-08217 Vilnius.
  2. Obchodní podmínky – používání webových stránek ZOOMBOOK a Obchodní podmínky (dále jako „podmínky“) jsou závazné právní dokumenty upravující práva a povinnosti návštěvníka a poskytovatele služeb (souhrnně označovaných jako „smluvní strany“), které stanovují podmínky používání webových stránek ZOOMBOOK, práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s používáním webových stránek ZOOMBOOK, platební podmínky, dodací podmínky a podmínky pro vracení produktů ZOOMBOOK, jakož i další podmínky pro objednávání, nakupování a prodej produktů ZOOMBOOK.
  3. Poskytovatel služeb má právo kdykoli upravit, změnit či opravit tyto podmínky. Aktuální verze těchto podmínek je zveřejněna na webových stránkách ZOOMBOOK pod odkazem Obchodní podmínky. Změny podmínek jsou platné od okamžiku jejich zveřejnění na webových stránkách ZOOMBOOK. Poskytovatel služeb není povinen informovat o změnách těchto podmínek. Doporučujeme vám v pravidelných intervalech navštěvovat webové stránky ZOOMBOOK, abyste se obeznámili s aktuální verzí těchto podmínek. Pokud dojde k významným změnám těchto podmínek, upozorníme na tuto skutečnost na webových stránkách ZOOMBOOK.
  4. Právo používat webové stránky ZOOMBOOK a objednávat a nakupovat produkty ZOOMBOOK (dále jako „produkty“) mají výhradně následující subjekty:
   1. způsobilé fyzické osoby, tzn. osoby, které dosáhly plnoletosti a jejichž svéprávnost není omezena soudním rozhodnutím,
   2. osoby mladší 18 let pouze se souhlasem svých rodičů nebo zákonných zástupců, pokud nemají nárok uplatňovat všechna svá občanská práva a vykonávat své povinnosti samy,
   3. právnické osoby,
   4. autorizovaní zástupci všech výše uvedených osob.
   5. Kupující vyjádřením souhlasu s těmito podmínkami potvrzuje, že v souladu s článkem 1.5 těchto podmínek má právo nakupovat produkty.
  5. Společnost ZOOMBOOK si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění ukončit provoz webových stránek ZOOMBOOK a provést dílčí nebo celkové změny webových stránek ZOOMBOOK, jakož i jejich obsahu.
 2. Ochrana osobních údajů

  1. Poskytovatel služeb se zavazuje respektovat právo návštěvníka na soukromí jeho osobních údajů. Při zpracovávání osobních údajů společnost ZOOMBOOK dodržuje zákony o ochraně osobních údajů upravující práva subjektu údajů, jakož i další právní předpisy týkající se zpracování osobních údajů, a jedná v souladu se souhlasem návštěvníka, který mohl být získán pro konkrétní účely jako například elektronické obchodování, přímý marketing, průzkumy, soutěže a hry. Další informace najdete na webových stránkách ZOOMBOOK pod odkazem: Zásady ochrany osobních údajů.
  2. Při registraci na webových stránkách ZOOMBOOK, při zakoupení produktu ZOOMBOOK a při odeslání osobních údajů společnosti ZOOMBOOK návštěvník souhlasí s tím, že společnost ZOOMBOOK bude tyto osobní údaje spravovat a zpracovávat spolu s dalšími informacemi poskytnutými návštěvníkem a využívat tyto informace k poskytování služeb na webových stránkách ZOOMBOOK a pro účely plnění kupní smlouvy v souladu s ustanoveními těchto podmínek.
  3. Používáním služeb na těchto webových stránkách návštěvník potvrzuje, že si přečetl Zásady ochrany osobních údajů.
 3. Registrace

  1. Návštěvník se musí zaregistrovat a vytvořit si účet registrovaného návštěvníka obsahující platnou e-mailovou adresu, celé jméno a telefonní číslo. Tyto informace jsou nezbytné k vytvoření uživatelského účtu, k zasílání informací o produktech ZOOMBOOK na zadané telefonní číslo, k používání webových stránek ZOOMBOOK a k objednávání a dodání produktů.
  2. Po zaregistrování na webových stránkách ZOOMBOOK může návštěvník ve svém profilu nastavit, zda chce dostávat zpravodaje od společnosti ZOOMBOOK (e-mailem nebo SMS). Zaškrtnutím příslušných možností návštěvník souhlasí s tím, že prodejce bude zpracovávat osobní údaje návštěvníka (e-mailovou adresu a/nebo telefonní číslo) poskytnuté návštěvníkem pro účely přímého marketingu. Nezletilé osoby (tzn. osoby mladší 18 let) svým souhlasem potvrzují, že jejich souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely přímého marketingu vychází ze souhlasu rodičů či zákonných zástupců dotyčné nezletilé osoby.
  3. Za svou činnost na webových stránkách ZOOMBOOK odpovídá výhradně návštěvník. Ten je povinen dodržovat zavedené normy chování a morální zásady a využívat nabízené služby takovým způsobem, který neohrozí webové stránky společnosti ZOOMBOOK and správné fungování služeb, jejich zabezpečení a integritu. Mezi nedovolené aktivity patří například nahrávání škodlivých dat, šíření virů, poskytování neomezeného přístupu jiným osobám k webové stránce ZOOMBOOK a/nebo jejím službám a poškozování dobré pověsti a dobrého jména značky ZOOMBOOK.
  4. Návštěvník se zavazuje respektovat práva a důstojnost všech ostatních osob a zdržet se jakýchkoli urážek, posměšků, nelichotivých a nevhodných komentářů v rámci obsahu produktů ZOOMBOOK, které přímo či nepřímo degradují či urážejí jinou osobu nebo by jinou osobu mohly urazit či poškodit. Návštěvník se rovněž zavazuje zdržet se zveřejňování jakéhokoli hanlivého, vulgárního, urážejícího, diskriminujícího a jiným způsobem nevhodného obsahu, který by byl v rozporu se zákonem, a to včetně veškerého obsahu, který by poskytovatele služeb zavazoval k jakékoli odpovědnosti.
  5. Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za fotografie, ilustrace a textové materiály použité návštěvníkem ani tyto materiály nekontroluje. Stejně tak nekontroluje fakta, téma, okolnosti a obsahové chyby v textových materiálech. Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za aktivity návštěvníka, nekontroluje je a nezastupuje návštěvníka. Poskytovatel služeb poskytováním služeb žádným způsobem nevyjadřuje podporu aktivit návštěvníka nebo obsahu jeho publikací. Návštěvník rozumí a potvrzuje, že sám nese výhradní a plnou odpovědnost za veškeré informace a obsah odeslané na webové stránky ZOOMBOOK.
  6. Návštěvník musí při vytváření produktů na webové stránce ZOOMBOOK dodržovat právní předpisy o autorských právech, jakož i další právní předpisy a obecné zásady. Nahráním vlastních fotografií na webové stránky ZOOMBOOK návštěvník přijímá veškerá rizika související s případným porušením soukromí třetích stran. Poskytovatel služeb návštěvníkům doporučuje před nahráním fotografií a/nebo informací o třetích stranách na webové stránky ZOOMBOOK získat prokazatelný souhlas daných třetích stran.
  7. Obsah nahraný nebo použitý návštěvníkem v rámci produktů ZOOMBOOK (např. fotografie, ilustrace, informace a další obsah) zůstává na webových stránkách ZOOMBOOK majetkem návštěvníka. Návštěvník, který chce využít služby webových stránek ZOOMBOOK, uděluje poskytovateli služeb právo reprodukovat obsah nahraný/použitý návštěvníkem v podobě tisku a provádět další související služby včetně uchovávání obsahu.
  8. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení z webových stránek ZOOMBOOK odebrat jakékoli informace, které jsou zakázané nebo v rozporu se zákony, zavedenými pravidly chování a morálními zásadami.
  9. Doporučujeme vám pečlivě si při registraci na webových stránkách ZOOMBOOK zvolit heslo a nesdílet ho s jinými lidmi! Pokud návštěvník předá své přihlašovací údaje třetí straně, činí tak výhradně na svou vlastní odpovědnost. Pokud třetí strany použijí přihlašovací údaje návštěvníka, odpovědnost za činnosti těchto třetích stran nese návštěvník.
  10. Návštěvník má právo kdykoli odmítnout používání služeb webových stránek ZOOMBOOK odesláním žádosti poskytovateli služeb prostřednictvím odkazu na webových stránkách ZOOMBOOK v části Kontaktujte nás nebo odesláním e-mailové zprávy z e-mailové adresy zadané při registraci na webových stránkách ZOOMBOOK.
 4. Objednávka

  1. Před zakoupením produktů ZOOMBOOK musí návštěvník vyplnit dodací adresu, na kterou mají být produkty doručeny.
  2. Návštěvník nese odpovědnost za přesnost a správnost údajů vyplněných ve formuláři objednávky. Pokud návštěvník do formuláře objednávky nezadá přesné a správné údaje, společnost ZOOMBOOK neponese odpovědnost za následky plynoucí z této skutečnosti a vyhrazuje si právo požadovat kompenzaci nákladů od návštěvníka přímo souvisejících s uvedením nesprávných údajů.
  3. Návštěvník musí před odesláním objednávky pečlivě zkontrolovat, zda rozložení neobsahuje chyby či nepřesnosti. Později nelze objednávku upravovat a návštěvník bude povinen uhradit veškeré náklady související s realizací objednávky.
  4. Kliknutím na tlačítko OBJEDNAT návštěvník uzavírá s poskytovatelem služeb objednávku za účelem zakoupení produktů společnosti ZOOMBOOK. Tímto úkonem se návštěvník stává kupujícím a poskytovatel služeb prodávajícím.
 5. Uzavření kupní smlouvy

  1. Kupní smlouva – smlouva mezi kupujícím a prodávajícím, týkající se objednávky či zakoupení produktu ZOOMBOOK, která se skládá z těchto podmínek v aktuálním znění a žádosti o objednání produktu ZOOMBOOK, kterou kupující odesílá poskytovateli služeb prostřednictvím webových stránek ZOOMBOOK.
  2. Kupující je povinen poznačit si číslo objednávky, které nesmí sdělovat třetím stranám, pokud nemají oprávnění převzít zboží jménem kupujícího. Pokud dojde k vyzrazení čísla objednávky jiným osobám bez toho, aby jim toto číslo sdělil sám kupující, musí kupující neprodleně informovat prodávajícího prostřednictvím kontaktních údajů uvedených ve smlouvě. Pokud prodávající neobdrží informaci o vyzrazení čísla objednávky neautorizovaným osobám, osoby disponující číslem objednávky budou považovány za autorizované a prodávající bude mít za to, že příslušné produkty byly řádně dodány kupujícímu.
  3. Kupující, který s prodávajícím uzavřel kupní smlouvu, má právo používat službu sdílení odkazu na návrh produktu. Pokud se kupující rozhodl použít tuto službu, společnost ZOOMBOOK zajistí technickou ochranu datového přenosu k příjemcům odkazu, avšak bez ohledu na tato technická bezpečností opatření nese plnou odpovědnost za sdílení svého odkazu na návrh produktu ZOOMBOOK sám kupující. Další informace najdete zde: Pravidla pro používání odkazů na návrhy produktů ZOOMBOOK.
 6. Povinnosti kupujícího

  1. Kupující, který zaškrtnutím příslušného políčka vyjádřil svůj souhlas s těmito podmínkami, musí splňovat ustanovení těchto podmínek a dalších souvisejících podmínek a nesmí porušovat zákony Litevské republiky a Evropské unie.
  2. Kupující musí zaplatit za objednaný produkt a převzít ho v souladu s ustanoveními těchto podmínek.
  3. Dle článku 6.22810 (2)(3) Občanského zákoníku Litevské republiky nemá kupující nárok na odstoupení od kupní smlouvy v případě, že tato smlouva byla uzavřena na základě speciálně vyrobeného zboží, které není vyráběno předem a které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. Kupující v souladu s těmito podmínkami potvrzuje, že si je vědom a souhlasí se skutečností, že objednaný produkt je zcela zjevně přizpůsoben osobním potřebám kupujícího a je zhotoven podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, a tudíž po odeslání a zaplacení objednávky kupující nemá nárok na odstoupení od kupní smlouvy, s výjimkou případu uvedeného v článku 7.2 těchto podmínek.
 7. Práva kupujícího

  1. Kupující využívající služby webových stránek ZOOMBOOK má právo vytvářet a objednávat produkty ZOOMBOOK a nakupovat je v souladu s těmito podmínkami.
  2. Pokud kupující obdrží vadný či kazový produkt, má právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy formou písemného oznámení zaslaného prodávajícímu (na e-mailovou adresu podpora@zoombook.cz,  s uvedením vraceného produktu, čísla objednávky a důvodu vrácení) ne později než 5 (pět) pracovních dnů od data doručení produktu. Kupující může uplatnit právo diskutované v tomto článku za předpokladu, že splní podmínky pro vrácení produktu uvedené v článku 14, a pouze v případě, že prodávající nese odpovědnost za vadu produktu a produkt nebyl poškozen kupujícím či nedošlo k významné změně jeho vzhledu v důsledku pochybení kupujícího.
 8. Povinnosti prodávajícího

  1. Prodávající se zavazuje umožnit kupujícímu použití služeb na webových stránkách ZOOMBOOK a pořízení produktu ZOOMBOOK.
  2. Prodávající se zavazuje dodat produkty zakoupené kupujícím na zadanou adresu v souladu s ustanoveními těchto podmínek.
  3. Prodejce se zavazuje respektovat právo kupujícího na soukromí osobních údajů.
  4. Pokud kupující využil svých práv uvedených v článku 7.2 těchto podmínek v souladu s ustanoveními uvedenými v článku 14, a pokud prodávající porušil své povinnosti, prodávající se zavazuje vrátit kupujícímu zaplacenou částku do 7 (sedmi) pracovních dní od data doručení vráceného produktu.
 9. Práva prodávajícího

  1. Pokud se kupující jakýmkoli způsobem pokusí narušit práci prodávajícího, poškodit jeho dobré jméno či pověst, ohrozit zabezpečení dat nebo poruší jiné povinnosti kupujícího vyplývající z těchto podmínek, bude s prodávajícím jednat podvodně, pokusí se obejít tyto podmínky, zneužije svých práv a/nebo přidělených slev, pak má prodávající právo kdykoli zrušit kupujícímu přístup k webovým stránkám ZOOMBOOK či zcela nebo částečně omezit přístup k webovým stránkám či službám ZOOMBOOK.
  2. Kupující souhlasí s tím, že prodávající jednostranně rozhodne o tom, zda kupující porušil ustanovení těchto podmínek, a zavazuje se uznat rozhodnutí prodávajícího jako legální a správné.
 10. Informace o výrobě

  1. Kupující vyjádřením souhlasu s těmito podmínkami potvrzuje, že nemá žádných námitek vůči tomu, aby na zadní straně produktů ZOOMBOOK byla vytištěna značka ZOOMBOOK.
  2. Výroba produktů bude zahájena až poté, co prodávající obdrží platbu za související objednávku produktů ZOOMBOOK.
  3. Termíny výroby produktů ZOOMBOOK jsou uvedeny na webových stránkách ZOOMBOOK v části Podmínky výroby a dodání.
  4. Pokud kupující do 14 pracovních dnů od odeslání objednávky neobdrží potvrzení o předání produktů ZOOMBOOK do výroby nebo o jejich expedici, měl by kontaktovat společnost ZOOMBOOK na e-mailové adrese uvedené na webových stránkách ZOOMBOOK v části Kontaktujte nás. Ve zprávě je třeba uvést číslo objednávky.
  5. Prodávající nenese odpovědnost za rozdílné podání barev produktu ZOOMBOOK oproti podání barev na monitoru kupujícího.
  6. Produkty ZOOMBOOK se vyrábějí v EU.
 11. Ceny produktů ZOOMBOOK

  1. Ceny produktů ZOOMBOOK jsou uvedeny v českých korunách. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Daňové doklady jsou vystavovány v českých korunách. V cenách produktů ZOOMBOOK nejsou zahrnuty náklady na dopravu.
 12. Fakturace produktů ZOOMBOOK

  1. Kupující zaplatí za objednané produkty prostřednictvím platebního systému Paysera, který spolupracuje s elektronickým bankovnictvím kupujícího.
  2. Platba je považována za obdrženou v okamžiku, kdy prodávající obdrží platbu na svůj bankovní účet.
  3. Neuhrazené objednávky prodávající uchovává v systému po dobu 15 kalendářních dnů. Pokud prodávající neobdrží platbu do 15 kalendářních dnů od objednání produktu, objednávka se stornuje.
 13. Dodání produktů ZOOMBOOK

  1. Prodávající se zavazuje dodat objednané produkty kupujícímu v termínu uvedeném v sekci „Doba výroby a dodání“ na webových stránkách společnosti ZOOMBOOK, přičemž se vynasnaží dodat objednané produkty co možná nejdříve. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě nepředvídatelných okolností mimo vliv prodávajícího se datum dodání produktů může lišit od termínů uvedených v této sekci a od termínu dohodnutého mezi kupujícím a prodávajícím.
  2. Objednané produkty jsou dodávány prostřednicím způsobu dodání zvoleného kupujícím v průběhu objednávky. Ceny za dopravu jsou uvedeny v sekci „Doba výroby a dodání“ na webových stránkách společnosti ZOOMBOOK. Kupující se zavazuje uvést přesnou adresu pro dodání produktů a telefonní číslo na kontaktní osobu.
  3. Po odeslání objednávky prodávajícím obdrží kupující sledovací číslo, jehož prostřednictvím může sledovat pohyb zásilky – od chvíle odeslání prodávajícím až po okamžik převzetí kupujícím. Konkrétní možnosti sledování zásilky závisí na zvolené přepravní službě.
  4. Pokud jsou produkty doručovány zástupcem pověřeným prodávajícím, tzn. balíkovu službou, kurýrem apod., produkty budou předány kupujícímu a jeho údaje budou zaznamenány v souladu s postupy doručujícího subjektu, např. balíkové služby či kurýra.
  5. Zvolením balíkové služby, kurýra apod. se kupující zavazuje osobně převzít objednané produkty. V případě, že kupující nemůže převzít produkty osobně a tyto produkty budou dodány na adresu uvedenou kupujícím a v souladu s ostatními údaji uvedenými kupujícím, nemá kupující nárok reklamovat dodání produktů nesprávné osobě.
  6. Kupující, který si zvolil doručení zásilky do úložného boxu, obdrží oznámení o uložení zásilky prostřednictvím SMS zprávy společně s termínem, do kdy si musí zásilku vyzvednout.
  7. V případě, že zásilku nelze kupujícímu doručit (kupující si zásilku nevyzvedl z úložného boxu v termínu uvedeném v SMS zprávě, nebyl dostupný na doručovací adrese v čase uvedeném doručovací službou, uvedl nesprávné dodací údaje, neuvedl telefonní číslo na kontaktní osobu apod.), zásilka bude vrácena prodávajícímu, přičemž kupující je povinen uhradit prodávajícímu náklady na vrácení zásilky. Kupující, který si zásilku nevyzvedne či nepřevezme, se zavazuje prodávajícímu uhradit náklady na odeslání i vrácení zásilky dle ceníku doručovací služby, avšak minimálně ve výši 110 CZK.
  8. Pokud produkt není kupujícímu doručen v termínu, případně není doručen vůbec, musí kupující informovat prodávajícího na e-mailové adrese podpora@zoombook.cz pa. Pokud tak kupující neučiní, zprošťuje tím prodávajícího odpovědnosti.
  9. Při převzetí zásilky musí kupující zkontrolovat její neporušenost. Pokud kupující zjistí, že zásilka je poškozena (pomačkaná, mokrá nebo vykazuje jiné vnější poškození), produkty uvnitř zásilky jsou poškozené nebo nejsou ve správném obalu, je povinen tuto skutečnost vyznačit do reklamačního protokolu poskytnutého doručovatelem nebo o těchto nedostatcích sepsat za přítomnosti doručovatele samostatný protokol a neprodleně, nejpozději však do 2 (dvou) pracovních dnů ode dne převzetí zásilky, informovat prodávajícího e-mailem: podpora@zoombook.cz . Při tom musí uvést, že produkt nebyl doručen v pořádku, a uvést konkrétní důvod. Pokud navzdory vnějšímu poškození zásilky nedošlo k poškození samotného produktu, může kupující zásilku převzít a informovat prodávajícího na e-mailové adrese podpora@zoombook.cz , že během přepravy došlo k vnějšímu poškození zásilky. Pokud tak kupující neučiní, zprošťuje tím prodávajícího odpovědnosti za poškození produktu, jestliže toto nesouvisí s výrobní vadou, a také za poškození zásilky, jestliže toto poškození bylo možné odhalit již při převzetí zásilky. Pokud kupující neupozorní prodávajícího na poškození či nesrovnalosti týkající se zásilky či produktu v termínu uvedeném v tomto bodu, má se za to, že zásilka byla doručena v pořádku, produkt není jakkoli poškozen (s výjimkou případné výrobní vady) a rovněž obalový materiál byl neporušený.
  10. V případě, že jsou produkty doručovány mimo Litvu nebo Evropskou celní unii, mohou se na produkty vztahovat dovozní daně. Dovozní daně nejsou zahrnuty v ceně produktů. Kupující nese výhradní odpovědnost za úhradu daní souvisejících s produkty, včetně mimo jiné dovozní daně, cla, DPH a dalších poplatků.
 14. Vrácení produktu

  1. Kvalitu produktu nelze změnit a peníze zaplacené kupujícím nelze refundovat.
  2. Pokud vady produktů jdou na vrub prodávajícího, pak prodávající tyto vady opraví nebo vadné produkty vymění.
  3. Kupující může uplatnit své právo z vadného plnění do 5 (pěti) pracovních dnů od doručení produktu tak, že bude prodávajícího o této skutečnosti informovat v souladu s postupem uvedeným v článku 7.2 těchto podmínek.
  4. Při vracení vadných produktů musí být splněny tyto podmínky:
   1. produkt nesmí být kupujícím poškozen,
   2. je vhodné, aby produkt byl vrácen v obalu prodejce, případně v jiném vhodném obalu zaručujícím bezpečnou přepravu produktu,
   3. K vracenému produktu je nutné přiložit doklad o jeho zakoupení,
   4. Prodávající má právo odmítnout vrácenou zásilku, pokud kupující nesplní podmínky pro vrácení produktu.
  5. Aby kupující mohl vrátit vadný produkt, musí nejprve prodávajícího informovat e-mailem na adrese podpora@zoombook.cz . Prodávající pro kupujícího připraví štítek pro zpětnou zásilku a zašle mu ho e-mailem. Tento štítek musí kupující nalepit na řádně zabalenou zpětnou zásilku. Zásilku může kupující vrátit způsobem, který mu vyhovuje (kurýrem, poštou apod.) bez ohledu na to, jakým způsobem zásilku obdržel. Náklady na vrácení vadného produktu hradí prodávající.
  6. Jestliže prodejce nese odpovědnost za vadný produkt a tyto vady není možné opravit, peníze za produkty vrácené prodávajícímu budou zaslány bankovním převodem na bankovní účet kupujícího.
 15. Stížnosti, negativní recenze nebo hodnocení

  1. Prodejce se aktivně snaží, aby kupujícímu nabídl co možná nejlepší zážitek z nakupování produktů ZOOMBOOK. Pokud i přesto je kupující s produkty či službami společnosti ZOOMBOOK nespokojen, měl by přednostně kontaktovat prodejce přímo na e-mailové adrese podpora@zoombook.cz, aby prodejce mohl vzniklý problém či nespokojenost co nejdříve vyřešit.
  2. Po obdržení stížnosti, negativní recenze či negativního hodnocení prodejce udělá vše, co bude v jeho silách, aby nalezl vhodné individuální řešení stížnosti či nespokojenosti kupujícího.
  3. Pokud kupující s navrhovaným řešením nesouhlasí nebo chce sdělit další důležité informace, které do té chvíle nebyly předány nebo vzaty v úvahu, doporučuje se prodejce kontaktovat znovu.
  4. Pokud prodejce nenabídne alternativní řešení nebo je kupující s nabídnutým řešením nespokojen, může kupující využít kteroukoli z metod řešení sporů uvedených v sekci 19 těchto pravidel.
 16. Poskytování informací

  1. Prodávající poskytuje kupujícímu informace zasíláním zpráv na e-mailovou adresu zadanou kupujícím při registraci. Kupující může využívat všechny komunikační kanály uvedené na webových stránkách ZOOMBOOK v části Kontaktujte nás.
  2. Odsouhlasením těchto podmínek kupující vyjadřuje svůj souhlas se zasíláním informačních zpráv nezbytných pro objednání, platbu a dodání produktů. Zprávy budou odesílány na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím.
 17. Odpovědnost

  1. Návštěvník/Kupující se zavazuje odškodnit poskytovatele služeb / prodávajícího či kteroukoli jinou osobu, které návštěvník/kupující způsobil škodu používáním webových stránek a/nebo služeb ZOOMBOOK související s poškozením práv dané osoby.
  2. Poskytovatel služeb / Prodávající nenese žádnou odpovědnost v případě, kdy ke ztrátě či škodě došlo z důvodu, že se návštěvník/kupující navzdory doporučením poskytovatele služeb / prodávajícího a svým povinnostem neseznámil s těmito podmínkami, přestože k tomu měl příležitost.
  3. V případě způsobení škody zodpovědná strana zajistí kompenzaci přímých ztrát poškozené straně.
 18. Akce. Dárkové poukazy

  1. Prodávající může uspořádat různé typy propagačních akcí, měnit jejich podmínky a kdykoli tyto akce ukončit. Informace o probíhajících akcích budou dostupné na webových stránkách ZOOMBOOK.
  2. Pokud návštěvník/kupující dá souhlas s používáním osobních údajů pro účely přímého marketingu, poskytovatel služeb/prodávající může návštěvníkovi/kupujícímu zasílat informace o akcích uvedených v této části prostřednictvím e-mailu a/nebo SMS. Tento souhlas nemá vliv na zprávy, kterými prodávající informuje kupujícího o stavu objednávky.
  3. Kupující si může zakoupit dárkové poukazy nebo s jejich pomocí uhradit částku na nich uvedenou.
  4. Při nákupu dárkových poukazů se nevystavuje daňový doklad. Daňové doklady se vystavují pouze při nákupu produktů ZOOMBOOK.
  5. Dárkový poukaz je po jeho zaplacení odeslán na e-mailovou adresu kupujícího.
  6. Vlastník dárkového poukazu je odpovědný za jeho uchování a za to, že nikomu nesdělí jedinečný kód poukazu.
  7. Dárkové poukazy nelze vyměnit za peníze.
  8. V případě, že částka objednávky překročí hodnotu dárkového poukazu kupujícího, musí kupující uhradit rozdíl v ceně kupovaného produktu. Pokud je částka objednávky nižší než hodnota dárkového poukazu, nevyužitá hodnota dárkového poukazu nebude refundována.
  9. Dárkové poukazy lze použít pouze jednou. Kód dárkového poukazu bude po použití zneplatněn.
  10. Pokud nedojde k využití dárkového poukazu během doby jeho platnosti, bude po uplynutí doby platnosti považován za neplatný.
  11. Při ztrátě, odcizení či poškození nebude dárkový poukaz obnoven.
  12. Dárkový poukaz je zakázáno kopírovat, jakýmkoli jiným způsobem reprodukovat či padělat.
  13. Ustanovení v této části se vztahují pouze na akce organizované poskytovatelem služeb/prodávajícím, a nikoli na akce organizované prostředníky poskytovatele služeb/prodávajícího. V případě, že danou akci organizuje prostředník poskytovatele služeb/prodávajícího, musí se návštěvník/kupující při nakupování kupónů řídit obchodními podmínkami daného prostředníka poskytovatele služeb/prodávajícího.
 19. Závěrečná ustanovení

  1. Tyto podmínky byly vypracovány na základě právních předpisů Litevské republiky.
  2. Záležitosti související s těmito podmínkami se budou řídit zákony Litevské republiky.
  3. Veškeré spory, vyvstávající z plnění těchto podmínek, budou řešeny dohodou. Pokud nebude dosaženo dohody, spory budou řešeny v souladu s postupy, které stanoví zákony Litevské republiky, v místě poskytovatele služeb / prodávajícího.
  4. Soudní spory v rámci Litevské republiky projednává Státní úřad pro ochranu práv spotřebitelů (State Consumer Rights Protection Authority), s registrovaným sídlem na adrese Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt.
  5. K řešení nároků a stížností, týkajících se produktů zakoupených na webovývh stránkách ZOOMBOOK, mohou kupující využít také elektronickou platformu pro řešení sporů online: http://ec.europa.eu/odr/.
  6. Tyto podmínky byly naposledy aktualizovány 01.12.2022